Disclaimer

"Nathalie Barten - grafisch ontwerp & fotografie" neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

"Nathalie Barten - grafisch ontwerp & fotografie" heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

De teksten, afbeeldingen en logo's, hierna te noemen merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van "Nathalie Barten - grafisch ontwerp & fotografie". Deze merken mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "Nathalie Barten - grafisch ontwerp & fotografie" op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.


"Nathalie Barten-graphic design & photography" takes all precautions to ensure that the information on this website is accurate and up-to-date. Irregularities are, however, cannot be excluded and the reader should not automatically go out of the accuracy of the information. The offered information and/or services are used by the user at your own risk and are subject to typographical errors. To the information offered on the website and/or services may be derived from the rights in any way.

"Nathalie Barten-graphic design & photography" does not affect the way in which the information is used by the user and disclaims all liability for loss of income or direct, indirect or consequential damages, of any kind.

The texts, images and logos, hereinafter referred to as brands, used and displayed on this website are the property of "Nathalie Barten-graphic design & photography". These marks may participate, without the prior written consent of "Nathalie Barten-graphic design & photography" in no way be copied, reproduced or made public.

 

 

 

Algemene voorwaarden